Obchodní podmínky


 1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost GAZAŇ WINERY s.r.o. se sídlem č.p. 61, 696 14 Čejč, IČ: 04923944, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92650 (dále jen „prodávající“) provozuje internetový obchod na internetové adrese www.gazanwinery.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitele nebo podnikatele (dále jen „kupující“).

 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

 5. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího provedená prostřednictvím internetového obchodu.

 2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace:

 1. o objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku,

 2. o zvoleném způsobu úhrady kupní ceny,

 3. o zvoleném způsobu dodání zboží včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na adresu v České republice.

 1. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit nebo opravit údaje, které do objednávky kupující vložil.

 3. Odeslání objednávky, která nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob dodání zboží je závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 4. Obdržení objednávky prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 6. Prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu oznámí, zda objednávku přijímá, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 7. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (zálohové faktury), které prodávající zaslal kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 8. V případě, že prodávající nemůže některé zboží uvedené v objednávce dodat, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

 9. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu mají informativní charakter a jsou nezávazné, přičemž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

 11. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: GAZAŇ WINERY s.r.o., č.p. 61, 696 14 Čejč,

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 3. bezhotovostně bankovním převodem,

 4. bezhotovostně platební kartou,

 5. bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay provozovanou společností GOPAY s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, není-li uvedeno jinak.

 2. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, přičemž podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen za účelem identifikace platby uvést variabilní symbol.

 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 6. Po uhrazení ceny zboží prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) a zašle jej v elektronické podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 1. Dodání zboží

 1. Dodání a převzetí zboží lze uskutečnit následujícími způsoby:

 1. osobně v provozovně prodávajícího,

 2. přepravní službou TOPTRANS.

 1. V případě, že je způsob dodání sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

 2. Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném v objednávce.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a jakékoliv závady neprodleně oznámit přepravci. V případě poškozené nebo rozbalené zásilky může kupující převzetí zásilky od přepravce odmítnout. 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. X. těchto obchodních podmínek.

 4. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší a spotřebitel zašle nebo předá podnikateli zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 7. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 9. V případě, že zboží vrácené kupujícím je poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody tím vzniklé proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již případně uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 11. Poskytl-li prodávající kupujícímu v rámci koupě zboží dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku,

 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Práva z vady nelze uplatnit v případě dlouhodobě nevhodně skladovaného zboží (např. víno skladované pod přímým slunečním světlem, ve vysokých teplotách, v mrazu atd.)

 4. V případě oprávněné reklamace vad vína bude s ohledem na skutečnost, že vady vína se považují za neodstranitelné, provedena jeho výměna nebo bude dle dohody s kupujícím vrácena kupní cena s tím, že do této částky se nezapočítávají náklady na dodání.

 5. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

 6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího v jeho provozovně na adrese: GAZAŇ WINERY s.r.o. se sídlem č.p. 61, 696 14 Čejč. 1. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 2. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. V případě jakékoliv změny údajů je kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v rámci jeho uživatelského účtu a objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu nebo aktualizaci. 1. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu a kupní smlouvou budou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu a platnosti kupní smlouvy v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR), a to v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy, dodržování právních předpisů a pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

 2. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se dále použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů. 1. Zasílání obchodních sdělení

 1. Prodávající může kupujícímu zasílat informace související se zbožím nebo službami prodávajícího a také obchodní sdělení prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího, pokud s tím kupující v rámci objednávky vyjádřil souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat. 1. Doručování

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 1. Závěrečná ustanovení

 1. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let, mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, prodávající není povinen zboží dodat a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Nedojde-li k úhradě kupní ceny nebo vyzvednutí zboží kupní ceny do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se ruší.

 3. Kupní smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na www.gazanwinery.cz. ​​​​​​​