Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost GAZAŇ WINERY s.r.o. se sídlem č.p. 61, 696 14 Čejč, IČ: 04923944, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92650 (dále jen „prodávající“) provozuje internetový obchod na internetové adrese www.gazanwinery.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitele nebo podnikatele (dále jen „kupující“).

 4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

 5. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího provedená prostřednictvím internetového obchodu.

 2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace:

 1. o objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku,

 2. o zvoleném způsobu úhrady kupní ceny,

 3. o zvoleném způsobu dodání zboží včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na adresu v České republice.

 1. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit nebo opravit údaje, které do objednávky kupující vložil.

 3. Odeslání objednávky, která nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob dodání zboží je závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 4. Obdržení objednávky prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 6. Prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu oznámí, zda objednávku přijímá, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 7. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (zálohové faktury), které prodávající zaslal kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 8. V případě, že prodávající nemůže některé zboží uvedené v objednávce dodat, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

 9. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu mají informativní charakter a jsou nezávazné, přičemž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

 11. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 13. E-shop má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému nevyzvednutého zboží. 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: GAZAŇ WINERY s.r.o., č.p. 61, 696 14 Čejč,

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 3. bezhotovostně bankovním převodem,

 4. bezhotovostně platební kartou,

 5. bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay provozovanou společností GOPAY s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768.

 6.  bezhotovostně prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, není-li uvedeno jinak.

 2. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, přičemž podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen za účelem identifikace platby uvést variabilní symbol.

 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 6. Po uhrazení ceny zboží prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) a zašle jej v elektronické podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 1. Dodání zboží

 1. Dodání a převzetí zboží lze uskutečnit následujícími způsoby:

 1. osobně v provozovně prodávajícího,

 2. přepravní službou TOPTRANS nebo Zásílkovna.

 1. V případě, že je způsob dodání sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

 2. Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném v objednávce.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a jakékoliv závady neprodleně oznámit přepravci. V případě poškozené nebo rozbalené zásilky může kupující převzetí zásilky od přepravce odmítnout. 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 2. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. X. těchto obchodních podmínek.

 4. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší a spotřebitel zašle nebo předá podnikateli zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 7. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 9. V případě, že zboží vrácené kupujícím je poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody tím vzniklé proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již případně uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 11. Poskytl-li prodávající kupujícímu v rámci koupě zboží dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku,

 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Práva z vady nelze uplatnit v případě dlouhodobě nevhodně skladovaného zboží (např. víno skladované pod přímým slunečním světlem, ve vysokých teplotách, v mrazu atd.)

 4. V případě oprávněné reklamace vad vína bude s ohledem na skutečnost, že vady vína se považují za neodstranitelné, provedena jeho výměna nebo bude dle dohody s kupujícím vrácena kupní cena s tím, že do této částky se nezapočítávají náklady na dodání.

 5. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

 6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího v jeho provozovně na adrese: GAZAŇ WINERY s.r.o. se sídlem č.p. 61, 696 14 Čejč.

 7. Spotřebitel bere na vědomí, že platnost „dárkových poukázek“ je časově omezená. Doba platnosti je na každé „poukázce“ vyznačena a po jejím uplynutím již nelze poukázku k úhradě zboží či služeb použít. Prodávající odpovídá za faktické a právní vady poukázek jen po dobu jejich platnosti.

 8.  

  Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval.

 9.  

  V případě výměny zboží za nové, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží. 1. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 2. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. V případě jakékoliv změny údajů je kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v rámci jeho uživatelského účtu a objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu nebo aktualizaci. 1. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu a kupní smlouvou budou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu a platnosti kupní smlouvy v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR), a to v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy, dodržování právních předpisů a pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

 2. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se dále použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů. 1. Zasílání obchodních sdělení

 1. Prodávající může kupujícímu zasílat informace související se zbožím nebo službami prodávajícího a také obchodní sdělení prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího, pokud s tím kupující v rámci objednávky vyjádřil souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.  1. 2. Objednávka

   Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.gazanwinery.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

   Objednán může být dárkový poukaz, karta, nebo degustace.

   Při výběru poukazů a karet z univerzálních na základě bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu poukazu či kartě. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

   3. Čerpání bodů/kreditu

   Doba platnosti bodů/kreditu na bodovém/kreditovém účtu se vztahuje na všechny body/kredit z příslušného dárkového poukazu/karty, či dárkového balíčku i pro případ, že příjemce služby při výběru poukazů nevyužije všechny body/kredit, které mu byly převedeny na jeho bodový/kreditový účet z tohoto poukazu, dárkové karty i dárkového balíčku. V rámci doby platnosti bodů/kreditu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak body/kredit pozbývají platnosti.
   Doba platnosti bodů/kreditu nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, budou-li body/kredit čerpány příjemcem služby postupně na několik různých služeb.
   Body/kredit není možné uplatnit na již zlevněné nebo speciální nabídky a charitativní příspěvky.

   V případě čerpání bodů/kreditu z bodového/kreditového účtu na  dárkový poukaz, kartu či balíček se řídi platnost tohoto nového poukazu datem, platnosti původního poukazu, karty či balíčku, z něhož byly body/kredit na bodový/kreditový účet nahrány.
   Příjemce služby si může za body/kredit vybrat jeden nebo více konkrétních dárků a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb nevyčerpal veškeré body/kredit, zůstatek mu bude nadále na kontě evidován po dobu platnosti bodů/kreditu. V případě, že příjemce služeb výběrem poukazů překročil svůj bodový/kreditový zůstatek, bude automaticky upozorněn na povinnost dokoupení bodů/kreditu, po jehož odsouhlasení a úhradě dokoupených bodů/kreditu bude rezervace dokončena. Fakturu znějící na dokoupení bodů/kreditu za rezervované služby zašle poskytovatel služeb na adresu příjemce služeb, přičemž splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů. Úhrada faktury je možná hotově/kartou, on-line platbami nebo převodem z účtu.
   Na dokupování bodů/kreditu není možné uplatnit slevy, dárkové poukázky třetích stran, ani benefitní programy třetích stran.
   Po uhrazení faktury na dokoupení bodů/kreditu bude možné dárek realizovat.
   Bodová/kreditová hodnota každého dárku je vždy uvedena na webu poskytovatele www.doobalky.cz.
   Pokud je konkrétní dárek čerpán z bodů/kreditu, není již možné tento konkrétní dárek dále vyměnit za jiný. Body/kredit mají danou platnost, viz odstavec bod 5. tohoto odstavce.

   4. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

   Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový poukaz. Místem dodání poukázek, či balíčků je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.
   Součástí dodání dárkových poukázek, karet či balíčků je předávací protokol. Součástí zásilky je též faktura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na provozovně poskytovatele slouží jako doklad faktura.

   5. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

   Dárkovou kartu či poukaz lze využít pro čerpání služby dle obchodní sítě jednotlivých dodavatelů. Hodnota poukázek je uvedena na samotné poukázce, spolu s platností a ochrannými prvky. Při prvním výběru konkrétních dárkových poukázek, vytvoří automaticky poskytovatel služeb příjemci služeb unikátní kód s hodnotou poukazu.

   Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz, kartu, či balíček za protihodnotu ve formě peněz.
   Degustace vázané na specifický, čí exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovému poukazu.
   Platnost pro využití služby uvedené na dárkovém poukazu je stanovena v závislosti na datu, kdy byly dárkový poukaz zakoupen.
   Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost dárkového poukazu i karty. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovým poukázkám.
   Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu, či karty ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.
   Dárkový poukaz obsahuje bezpečnostní prvky, kódy a unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby.
   Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba je využívána oprávněnou osobou, která si dárkový poukaz, či kartu koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.
   Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
   Rezervace termínu a místa využití degustace musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 4 týdnů před požadovaným termínem využití poukazu. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního poukazu, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.
   Dárkové poukázky na zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovému poukazu.
   Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

   6. Zrušení objednávky

   Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku Kupujícího až do potvrzení objednávky Prodávajícím.

   V případě, že Kupující bude mít z jakýchkoliv důvodů zájem o zrušení své objednávky, musí s tímto požadavkem kontaktovat Prodávajícího na adrese info@gazanwinery.cz nebo telefonicky v pracovní době od 7:00 do 16:00 hod na čísle +420 602 502 976.

   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

   Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

   Rozpor s kupní smlouvou

   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

   Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím či výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

   Odstoupení od smlouvy

   Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

   Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

   Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

   Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

   Pokud je kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. To neplatí v případě, kdy je předmětem nákupu dárková poukázka speciálně upravená podle přání Spotřebitele (opatřená nápisem, věnováním, uvedením jména apod.)

   1. Závěrečná ustanovení

   1. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let, mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, prodávající není povinen zboží dodat a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

   2. Nedojde-li k úhradě kupní ceny nebo vyzvednutí zboží kupní ceny do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se ruší.

   3. Kupní smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

   4. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na www.gazanwinery.cz.

  1. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  Zpět do obchodu